Tilbage til Kun for medlemmer

Referater

Bestyrelsesmøde den 14. maj 2024

Mødet blev afholdt i Klubhuset. Til stede var Ervin, Connie og Nina.

1. Sidste mødereferat.

    I pkt. 2 rettes: ”tilskud og fået kr. 3000,-” rettes til: ” tilskud og fået op til kr. 3000,-.”

Der er ikke behov for ekstra petanquekugler. Indkøb heraf droppes.

Ad. Pkt. 5. Ervin taler med pågældende.

Referatet herefter godkendt.

2. Petanquesportens dag.

    Ervin køber 20 sodavand og 5-6 poser chips.

3. Rensning af baner og klubhus.

    JB laver opslag på hjemmesiden med tilmelding af hensyn til bespisning.

    Tilmelding senest torsdag kl. 12:00.

4. Betalingsmåde til interne turneringer.

    Betaling til interne turneringer/mesterskaber foregår enten som Mobile Pay            eller på vores bankkonto i Spar Nord. Betales ved tilmelding.

    JB laver tilmelding og betalingsformer på hjemmesiden med Mobile Pay og kontonumre.

4a. Flytning til nye baner.

      Ervin har netop talt med Henrik i administrationen, som oplyser, at banerne

     tidligst bliver klar til brug forår 2025.

5. Næste møde.

     07. august 2024 kl. 13:30

___________________________________________________________________


Bestyrelsesmøde den 10. april 2024

    Mødet blev holdt i forhallen i Hallen. Til stede var Ervin, Connie og Nina.

1. papirer til bank underskrives.
Da vi har fået ny kasserer, skal der underskrives nye papirer.
Alle skrev under. Ervin afleverer papirerne i banken.

2. indkøb af petanquekugler (tilskud).
Petanquesportens dag 26. maj. Jørgen Bo har tilmeldt os. For at have kugler til udlån skal vi købe op til10 sæt. Vi har ansøgt kommunen om tilskud og fået kr. 3000,-. Vi skal have kugler i forskellig størrelse og vægt. Ervin undersøger.

3. børneattest til kommunen
Vi skal udfylde børneattest og medlemstilskud til kommunen.
Ervin afleverer papirer til kommunen.

4. aktivitetskalender
Denne blev opdateret, lægges på hjemmesiden. Deltagergebyr hæves til                             kr. 30,-. Nina var ikke enig, da hun stadig ville have kr. 20,-. Der gives kontante præmier + medalje. Vi blev enige om minimumsdeltagelse til diverse  mesterskaber. Noteres på aktivitetskalender.

5. klage over medlem
Et medlem havde klaget over et andet medlems opførsel under generalforsamlingen. Skriftlig advarsel bør gives, men ifølge vedtægternes § 16 skal bestyrelsen være enige. Nina stemte imod.

6. Runde fødselsdage
Opmærksomhed fra klubben afskaffes fra 31/12-2024.

7. Næste møde
06. maj kl. 13:00

_______________________________________________________

Generalforsamling afholdt den 26. marts 2024

Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen til generalforsamlingen.

 1. Anne blev valgt til dirigent.
 2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Jette og Ervin
  blev herefter valgt til referenter og Tove og Jørgen Bo til stemmetællere. Der var
  fremmødt 20 medlemmer og der var 8 fuldmagter.
 3. Formanden omtalte klubbens 20-års fødselsdag som et af højdepunkterne i året på det
  sociale område. Den blev fejret med lidt spil om eftermiddagen og spisning ude i byen om
  aftenen. Hertil havde klubben ydet et tilskud på kr. 100,- pr. deltager. Julefrokosten havde
  også været godt besøgt.
  Vores sportslige arrangementer blev gennemført med et pænt antal deltagere. Vi måtte
  dog aflyse strandpetanque grundet manglende tilslutning. Til gengæld deltog klubben med to hold til Hornbæk Strandpetanque. Det ene hold blev nummer fire og det andet nr. fem.
  Godt gået. Vi fik også gennemført Petanque Royale i Kongens Have.
  Da kommunen har fjernet grusbanerne, har vi ikke noget sted at afholde store stævner og
  har derfor ikke behov for vores store partytelt. Det blev derfor udlånt med besked om at vi ikke skulle have det retur. Det giver lidt mere plads i materialerummet, så vi ikke behøver at have skilte og ringe i klubhuset.
  Vi mangler nye medlemmer, derfor blev der sat en annonce i Dagbladet samt en notits på
  hjemmesiden. Det gav 7 nye medlemmer. Desværre forsvandt nogle af dem igen.
  Velkommen til dem som blev. Nu prøver vi så igen med lidt aftentræning mandag aften nu
  her i den lyse tid som kommer. Vi har stadig ikke lys og får det sikkert heller ikke, da man
  stadig arbejder på at få os flyttet til Løvdalsvej. Vi har kigget på området og der vil blive
  plads til 8 baner, hvilket er fint for os. Jeg pointerede, at vil skal have vores klubhus med.
  Dette blev accepteret, men hele projektet strander i økonomi. Nu har man taget det op
  igen, idet man har fundet, at banerne kan ligge parallelt med skolen. Derved kan spares
  penge til master og nedgravning af kabler. Vores nuværende beliggenhed er uholdbar, da
  fodboldlandsholdets træning gør at vi ikke må spille på vores baner. DBU’s nye
  sportscenter bliver placeret i Tåstrup og ikke her i Helsingør, som flere havde ønsket. Men
  der kan gå op til 5 år inden man har bygget de fire baner, der skal bruges.
  Vi har til denne sæson tre 4-mandshold, et 6-mands og et DPF. Ganske flot. Pøj pøj til alle
  hold
 4. Der var enkelte bemærkninger til det fremlagte regnskab. Bl.a. blev det påpeget, at
  hjemmesiden skulle have været nedlagt. Det blev besluttet på sidste års

generalforsamling. Den kører nu året ud. Kassereren blev rost for at have fået reduktion af
gebyrer. Regnskabet blev herefter godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag om egenbetaling af turneringsgebyrer blev ivrigt debatteret. Et
  medlem ville vide, om andre klubber også havde egenbetaling for deltagelse i turneringer.
  Hertil blev bemærket, at Boule Hedebo har to satser, da man har ældresagspetanque i
  klubben. Efter en heftig og voldsom debat kom forslaget til afstemning. Her var 15 for og
  13 imod. Forslaget var herefter vedtaget og vil blive indskrevet i klubbens vedtægter §4.
  Forslaget om at bruge flere penge til sporten og færre til mad og drikke. Blev debatteret og forslagsstilleren ønskede tilbage til tidligere tid, hvor vi selv havde mad med til julefrokost.
  Forslaget mundede ud i, at bestyrelsen tager ansvar for udgifterne til mad og drikke holdes nede.
 2. Et medlem bemærkede, at udgiften til hjemmesiden var budgetteret, da det på sidste
  generalforsamling blev vedtaget, at hjemmesiden skulle nedlægges. Man blev enige om,
  at hjemmesiden nedlægges med årets udgang. Budgettet blev herefter vedtaget. Efter
  debatten om de to forslag udvandrede tre medlemmer i protest over tonen.
 3. Valg af kasserer. Jette var villig til genvalg. Connie Nyborg blev foreslået. Der var
  herefter lidt debat, hvorefter der blev afstemning. Her fik Jette 12 stemmer og Connie 13.
  Connie er herefter klubbens nye kasserer.
 4. Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.
 5. Valg af medlemmer til udvalg:
  a. Turneringsudvalg: Ervin, Per og Jørgen Bo
  b. Bane- og klubhusudvalg: Ervin og Jørgen Bo
  c. Aktivitetsudvalg: bestyrelsen og Jørgen Bo
 6. Valg af to revisorer: Bertel Johansen og Lars Hansen
  Valg af revisorsuppleant: Jørgen Bo
 7. Ingen informationer
 8. Det blev foreslået at holde generalforsamlingen om aftenen af hensyn til medlemmer i
  arbejde.
  Underskrift af bestyrelsen
  ___________________________________________________________________________:__________________

Bestyrelsesmøde den 05. juni 2023

I mødet, som blev afholdt i klubhuset kl. 10:00, deltog Ervin, Leif, Nina og Jørgen Bo.

Jette var på ferie.

Det blev besluttet, at Ervin og Jørgen deltager i fremtidige møder med Hallen omkring flytning af baner.
Der blev drøftet muligheder for anbringelse af vores klubhus. Alle var enige om, at det skal ligge så tæt på banerne som muligt. Der skal dog tages hensyn til lokalplanen for området.
Leif havde printet to anvisninger på etablering af petanquebaner. Disse kan gives til den entreprenør, der skal udføre opgaven. Ser ud til af blive kommunens Vej&Park. Da de modtagne tilbud fra lokale er for dyre.
Vi kigger nærmere på, hvilken belægning der skal være på de to afsnit. Ikke det samme.
Talte lidt om toiletforhold. Kan prøve om vi kan få adgang til et i stueetagen.
I forbindelse med afholdelsen af Ironman 23-25 juni blev Strandpetanque flyttet til lørdag den 24.Selvom fodboldlandsholdet har træning og der dermed er lukket meget af tiden i uge 24, kan klubmesterskabet i double gennemføres søndag den 18. juni.
Petanque Royale gennemføres som planlagt lørdag 29. juli. Da Aase er alene om tilrettelægningen, vil Nina og Ervin hjælpe til.

Mødet slut kl. 11:00

______________________________________________________________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling den 25. april

Der var mødt 14 medlemmer til  den ekstra ordinære generalforsamling.     

 1.  Anne blev valgt til dirigent.
 1.  Valg til bestyrelsen: Jette blev valgt for 1 år som kasserer og Nina indgår i bestyrelsen for 2 år istedet for Torben H. Jørgen Bo blev valgt ind i bestyrelsen
 1.  Valg af suppleanter til bestyrelsen:  Vibber blev valgt.
 1.  Valg af medlemmer til diverse udvalg: Turneringsudvalg – Ervin og Vebber blev genvalgt.
 1.  Bane- og klubhusudvalg: Ervin og Jørgen Bo blev genvalgt

            Aktivitetsudvalg: bestyrelsen

 1.  Valg af revisorer: Allan blev genvalgt og Tove blev nyvalgt.

            Revisorsupp.: Anne blev valgt.

Eventuelt:  Der skal være mere sammenhold til at holde baner og klubhus, vi må alle hjælpe hinanden.
________________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling den 28-03-2023 kl. 15.30

Ervin bød velkommen til generalforsamlingen og Anne blev valgt til dirigent.          

Der deltog 16 medlemmer.

Jette blev valgt til referent og Vebber og John blev valgt til stemmetællere.

Ervin fremlagde beretningen. År 2022 blev ikke noget stort petanqueår, da der ikke var mange engagementer. Både Royal og Strandpetanque blev ikke genneført pga. manglende tilslutning. Den årlige julefrokost blev en god og hyggelig aften. Vi har fået 2 nye medlemmer, Birgit og Svend-Jørgen.

Der var enighed om at det bliver sidste år med hjemmesiden, da den er blevet voldsomt dyr. I stedet bruges vores opslagstavler. Med hensyn til lys på banerne, ser dette ikke lyst ud da der formentlig bliver et større sportscenter i Helsingør og dette vil nok gå ud over vores baner. Aktivitetskalenderen bliver lagt på hjemmesiden og på klubhusets opslagstavle.

Formanden skriver til Kommunen ang. en container og en del rod omkring vores klubhus.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

Indkomne forslag:  Leif fremlagde forslag om at reducere bestyrelsen til 3 medlemmer og dette blev vedtaget. Bestyrelsen vil fortsætte med 5 medlemmer frem til næste generalforsamling.

Connie kom også med et forslag ang. betaling for deltagelse af Helsingørs medlemmer til Boule Hedebo, hvilket er en hyggelig turnering. Der var en del diskusion om dette, hvorefter Connie trak sit forslag tilbage.

Valg af bestyrelse, herunder formand og kasserer. Formanden blev genvalgt men en ny kasserer kunne ikke findes, hvorefter generalforsamlingen blev suspenderet.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Referat Jette

______________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde afholdt den 06/09-2022.

Nedennævnte punkter blev debatteret og vedtaget.

1.    Lås til dør i depotrum repareres af Hallen.

2.    Alle pokaler fra klubmesterskaber har fået navne indgraveret

3.    Orientering om ny turneringsform fra DPF på medlemsmøde.

4.    Det er uvist om der bliver DGI-kampe i 2023. Orientering på medlemsmøde.

5.    Medlemsmøde afholdes den 27. sept. Kl. 1630 i klubhuset.

6.    Royale petanque og Strandpetanque udgår i år.

7.    Julefrokost afholdes på Sundbusserne. Leif undersøger.

8.    Klubben giver tilskud i lighed med sidste år.

9.    Ældresagen bør inddrages i banevedligeholdelse.

10.                  Vedrørende generalforsamling meddelte Leif og Torben at de udtræder af bestyrelsen. Derudover er kasserer og formand på valg.

11.                  Indestående i bank kr. 26.064

Kontant beholdning kr. 1.629,00

______________________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling den 29.03.2022 kl. 15.00 i vores klubhus

 1.   Ervin bød velkommen til generalforsamlingen og Jørgen Bo blev valgt til dirigent.

             Der deltog 15 medlemmer.

 1.  Jette blev valgt til referent og Tove og Kjeld blev valgt til stemmetællere.
 2.  Dagsordenen blev gennemgået og herefter fremlagde Ervin beretningen. 2021 har ikke været meget bedre end forrige år, rent petanquemæssigt. Ikke mange arrangementer kunne afholdes, dog blev Sommerlandsturneringen gennemført.   DGI Nordsjælland kom ikke igang da ingen ville tage over efter Tage. Det ser bedre ud for 2022.  

4.  Kasseeren fremlagde  regnskabet og fremhævede 2 punkter.
Vi har betalt ca. 2.000,00 i bankgebyr m.m. og OK har givet pæne sponsorater i 2021. Regnskabet blev godkendt.

5 .  Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

       6.  Budgettet blev fremlagt. Bemærk det forventede underskud. Vores indtægter er faldende pga. faldende medlemstal og ingen indtægter fra f.eks. Helsingør Open m.m.  Budgettet blev taget til efterretning.

 1.  Valg til bestyrelsen. Anne ønskede ikke genvalg og udgår af bestyrelsen. Nina blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Jette og Leif blev genvalgt. Da ingen ønskede jobbet som kasserer, blev kassen overdraget til formanden. Bestyrelsen   konstituerer sig selv efterfølgende.

 8.  Jørgen Bo blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

        9.    Turneringsudvalgene fortsætter uændret, ligeledes bane- og klubhusudvalg. Aktivitetsudvalg: Alle medlemmer.

         10 .   Allan Brinch og Torben P blev genvalgt som revisorer.

       11.  Der er ikke mange aktiviteter udover vores egne klubmesterskaber m.m. Der vil blive ændret på nogle aktivitetsdatoer, se aktivitetskalenderen når denne er opdateret.

        Dirigenten takkede for god ro og orden.

        12.  Eventuelt:  Vibber syntes at vores egen Sommerturnering over 2 søndage i 2021, havde for store præmier når vores klubmesterskaber giver meget små præmier. Per fremkom med fejl på vores hjemmeside fra Espg. Open med 1. og 2.  pladser som var fejlagtigt angivet. Connie mente at spillere fra eksisterende 4- og 6- mandshold ikke burde “kuppes”  Der blev enighed om at holdlederne fremover snakker sammen før der sættes hold til kommende års turneringer.

Underskrift af bestyrelsen:  Ervin Cortsen, formand         Leif Lundø                  Torben Hansen

                                                 Nina Schougaard                  Jette Petersen               Afgående bestyrelsesmedlem, Anna Olsen, tidl. kasserer

Referent:     Jette Petersen 

___________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 22.03.2022, afholdt i vores klubhus.

Til stede var:  Ervin, Anne, Leif, Torben H, Jørgen Bo, Nina og Jette

Siden sidst:   Vi havde en god og hyggelig julefrokost på Sundbusserne med 18 tilmeldte.
Vi har fået en invitation fra Slangerup petanque den 09.04.2022. Skulle være åbent for alle medlemmer.
Aktivitetskalender:  Der afholdes diverse Klubmesterskaber, Royal Petanque og Strandpetanque iflg. aktivitetskalenderen, som Jørgen Bo opdaterer. 
Vi afventer kampprogram for vores 4- og 6-mands hold.
Baner:  Der afholdes vedligeholdesdag så både hus og baner ordnes, vores baner trænger til en kærlig hånd.
Generalfoprsamling:  Afholdes den 29.03.2022 og vi skal finde en ny kasserer da Anne stopper som kasserer og i bestyrelsen.
Klubbens økonomi:  Vi har p.t. ca. 30.600,00 på kontoen og for 2021 havde vi et underskud på kr. 2.345,00 og der forventes et underskud i 2022 på ca. kr. 5.000,00.
Næste møde:  Formentlig ugen efter generalforsamlingen, datoen er ikke fastsat. 
Referent:  Jette

_________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling den 23.06.2021 kl. 17.00 i vores klubhus

Ervin bød vedkommen til generalforsamlingen og Torben P. blev valgt til dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Der deltog 17 medlemmer.
Jette blev valgt til referent og Nina, John og Per blev valgt til stemmetællere.
Dagsordenen blev gennemgået og herefter fremlagde Ervin beretningen. Ervin uddelte en initiativpris til Torben P. for at oprense vores baner i det forgangne år.
Kassèren fremlagde regnskabet som ikke gav anledning til bemærkninger og blev enstemmigt vedtaget.
Der var ingen fremkomne forslag til bestyrelsen.
Budgettet blev fremlagt og gav heller ikke anledning til bemærkninger.
Valg til bestyrelse: Ervin og Torben H. som begge blev genvalgt
Suppleanter: Jørgen Bo og Nina som begge blev genvalgt.
Valg til udvalg:     turneringudvalg: Ervin og Vebber som begge blev genvalgt                                                                                 Bane- og klubhusudvalg: Ervin Jørgen Bo og Torben P. som alle blev genvalgt
Aktivitetsudvalg: nuværende medlemmer
Valg af revisorer: Torben P. og Allan som begge blev genvalgt.
Der er ikke mange aktiviteter udover vores egne fastsatte aktiviteter som fremgår af aktivitetskalenderen.
For at bruge lidt af vores formue og tilgodese alle medlemmer, bliver der en ekstra sommerturnering i juli, den 18. og 25.  med pæne pengepræmier. Det bliver lodtrækningsspil og point for begge søndage lægges sammen.
Til sidste takkede dirigenten for god ro og orden.
Referent:  Jette
Underskrift af bestyrelsen:  
Ervin Cortsen, formand                Anne Olsen, kasserer
Jette Petersen                   Torben Hansen                        Leif Lundø

______________________________________________________________________________________________________________                                

Bestyrelsesmøde den 19.5 2021

Til stede var:   Ervin, Anne, Leif, Torben H., Jørgen Bo  og Jette

Generalforsamling:  Afholdes den 22.06.2021, afholdes ved vores klubhus. Anne henter brochurer på burger eller lign. og Torben H. sørger for drikkevarer
Aktivitetskalender:  Der afholdes diverse klubmesterskaber, Royal petanque og strandpetanque iflg. aktivitetskalenderen, som Jørgen Bo opdaterer.                                                                                                                               
Ervin bestiller medaljer som klubmesterskabspræmier.
Anne foreslog en sommerturnering med pæne præmier, dette blev vedtaget og det blev aftalt at afholde turneringen over 2 søndage,  den 18. og 25.07.
Der bliver et mindre deltagergebyr.
Hjemmebane DPF 12. og 13. juni:  Ervin gennemser vores bane-snore og Jørgen Bo søger for at der kan købes drikkevarer.
Frivilligcenter:  Det blev aftalt af opsige medlemsskabet da vi ikke har nytte af det.
Klubbens økonomi:  Vi har kr. 31.371,28 i bank og kontant.
Næste møde:  Den 20.06.2021 efter søndagsspillet. 

Referent:  Jette

________________________________________________________________________________________________

På bestyrelsesmødet den 14. september 2020

Leif, Anne, Jørgen Bo og Ervin

Pkt. 1 I forbindelse med bane- og klubhus rengøring blev det besluttet at
          – Anne bestiller mad (3 stk. smørrebrød 45,- kr,)
          – Ervin køber 12 kroge til nye snore på banerne

Pkt. 2 Anne orienterede om de nye vilkår for at have penge i banken.
          Vi skal betale ca. 1500,- kr. om året i diverse gebyrer.

Hilsen
Ervin
__________________________________________________________________________________________

Generalforsamling den 11.08.2020 kl. 17.00 i vores klubhus

Formanden, Ervin bød velkommen og Torben P blev valgt som dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Der deltog 20 medlemmer i generalforsamlingen.
Jette blev valgt til referent og Tove, Vibber og Lis blev valgt som stemmetællere.
Dagsordenen blev gennemgået og herefter fremlagde Ervin beretningen.
Nye medlemmer blev budt velkommen og Ervin gennemgik diverse afholdte turneringer.
Flere af vores hold har klaret sig godt i forskellige turneringer og vores 6-mands hold er rykket op i A-rækken.
Helsingør Open blev afholdt på egne få baner, derfor en trippel turnering med max. deltagerhold , det blev dog en rigtig god dag.
Vi har haft 2 runde fødselsdage, Torben P og Per blev begge 70 år.
Med hensyn til lys på banerne, svæver det i det blå, først når skurvognen er væk om ca. 1 – 1 1/2 år kan det komme på tale igen. Flere forsøg på omtale i Helsingør Dagblad er ikke lykkedes.
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
Kasseren fremlagde regnskabet som ikke gav anledning til bemærkninger og blev enstemmigt vedtaget. Torben P takkede for et dejligt overskueligt regnskab.’
Lis havde fremlagt forslag om at vore præmier til div. mesterskaber skulle være en medalje og 1 fl. vin. Dette blev vedtaget.
Kasseren fremlagde budgettet, og dette gav heller ikke anledning til bemærkninger og blev taget til efterretning.
Valg af bestyrelse:  Jette, Anne og Leif var alle på valg, ønskede genvalg og alle blev valgt.
Suppleanter: Jørgen Bo og Nina blev genvalgt. 
Valg til turneringsudvalg:  Ervin og Vibber blev genvalgt.
Bane og klubhusudvalg:  Ervin, Jørgen Bo og Torben P. blev genvalgt.
Aktivitetsudvalg:  Jørgen Bo og Lone blev valgt.*
Valg af revisorer: Allan og Torben P. blev genvalgt. Torben H. blev revisorsuppleant.’
Eventuelt:  Jørgen Bo foreslog div. aktiviteter i efteråret og i sep. begynder vores normale tirsdagsturnering.
Til sidst takkede dirigenten for go` ro og orden.
Referent :  JetteUnderskrift af bestyrelsen:   

Ervin Cortsen     Formand 
Kasserer Anne Olsen    Torben Hansen    Leif Lundø      Jette Petersen
______________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 10.08.2020

Afholdt i vores klubhus: til stede var: Ervin, Anne, Leif, Torben H. og Jette
Siden sidst:  Vi har afholdt royal petanque med et minimalt underskud på kr. 1,20.
Generalforsamling: Afholdes ved vores klubhus, Anne henter vores bestilte mad og Torben H. sørger for drikkevar
Torben P. foreslås som dirigent.
Aktivitetskalender: Strandpetanque afholdes den 08.09.2020 kl. 10.00 på stranden ved molen (hvor vi plejer at være).
Rødvinsturnering: tirsdag den 18.08, der spilles om 1 flaske rødvin.
Julefrokost foreslås den 05. eller 12. december i Brydeklubbens lokaler.
Flemming Becks afgang: Der afholdes reception fredag den 14.08 og Anne afleverer 2 flasker rødvin med tak for godt samarbejde.
Rensning af vores baner: Torben P. har renset alle vores baner og som tak f岠han 6 d峥r l.
Klubbens konomi: Vi har i banken kr. 29.650,00, dog mangler vi at betale for hjemmesiden.
Vi er p.t. 26 medlemmer.
Eventuelt: Ervin snakker med hallen om brug af toiletterne søndag, så at vi ikke skal i skurvognen som er i brug af andre.
Der skiftes snore og banerne ænres som tidligere aftalt til 3,95 m.
Næste møde: Aftales efter vores generalforsamling den 11.08.2020
Referant: Jette
_______________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 22.6. 2020

Afholdt i vores klubhus: til stede var: Ervin, Leif, Anne, Torben H. og Jette

Generalforsamling: afholdes den 11.08.2020 kl. 17.00 i vores klubhus. Klubben er vært med lidt at spise og drikke.
Aktiviteter: Der afholdes IKKE klubmesterskaber i 2020.
Royal Petanque afholdes i Kongens Have den 25.07.2020 kl- 10.00
Der afholdes en rødvinsturnering tirsdage i juli måned (den 7., 14., 21. og 28.). Der samles point på normal vis for alle 4 tirsdage.
Hold til DGI og DPF er aflyst i 2020.
Klubben økonomi: Vi har p.t. kr. 29.150,00 i kassebeholdning men der kommer 2 små regninger der mangler at blive betalt.
Banerne: Der skiftes snore og banerne ændres til 3,95 m som tidligere aftalt.

Næste møde: den 10.08.2020 kl. 10.00.

Referant: Jette 
______________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 20.4. 2020

Til stede var: Ervin, Leif, Anne, Torben H og Jette

Siden sidst:  Ervin har modtaget samme tilbud som i 2012 vedr. lys p堶ores baner.
Dette bliver formentligt ikke aktuelt før containeren er fjernet.
Generalforsamling:  Udsættes til august/september.  Det bliver skrevet på vores hjemmeside.
Alle aktiviteter samt  diverse hold til DGI og DPF er annulleret resten af året.
Klubbens konomi er pt. ca. kr. 25.700,00.-‘
Næste møde:  ??? vi orienteres via mail.
____________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde: Den 6.1.2020

Til stede var: Ervin, Leif, Anne, Torben H. og Jette
Siden sidst: regning fra Hornbæk Petanque for indgravering i pokalen (vedr. Helsingør Open) på kr. 465,00 er betalt
Generalforsamling: er aftalt til den 25. marts 2020 i frivilllighedscentret
Aktivitetskalender: 17.05.2020 singleturnering, 06.06.2020 royal petanque, 21.06.2020 strandpetanque, 28.06.2020 Helsingør Open (trippelturnering), 16.08.2020 dobbelturnering, 20.09.2020 Trippelturnering
Hold til DGI og DPF: der bliver 1 x 4-mandshold samt 3 x 6 mandshold. DPF forbliver uændret.
Lys på banerne: Vi har fået et tilbud på lys på vores baner som Ervin forhandler med Hallen om. Vi kan evt. give et mindre tilskud. Dog skal vi først have skurvognen væk så vi har alle baner til rådighed
Klubbens økonomi: Vi har pr. 30.12.2019 en samlet beholdning på kr. 24.254,00. Vores drift har givet et overskud på ca. kr. 1000,00 for hele året. Til banken har vi måttet betale kr. 111,36 i minusrente.

Næste møde: 16.03.2020 kl. 10.00 i vores klubhus.

Referant: Jette

____________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde: Den 30.9.2019

Til stede var: Ervin, Leif, Anne, Torben, Jørgen Bo og Jette

Siden sidst: vores deltagelse ved Store Stranddag blev rost af komunen. Ved Autonova Petanque deltog 10 hold og Lis og Ervin blev en flot nr. 1.
Brugermøde: Torben deltog men der er ingen fremskridt med hverken lys eller opretning/renovering af vores baner, Ej heller hvornår vi får de sidste 2 baner tilbage.
Der søges igen kommunen om opsætning af lys, evt. et mindre tilskud fra vores egen beholdning.
Medlemsmøde: Den 01.10.2019 – vi har pølser og brød fra Helsingør Open som bliver grillet efter mødet.
Forsikring: Vores klubhus er forsikret gennem Hallen og vi har ikke nogen bestyrelsesforsikring. Det har der heller ikke været tidligere.
Frivillig Center: holder ekstraordinær generalforsamling den 09.10.2019. Vi har ingen interresse i at deltage.
Klubbens økonomi: fra 23.09.2019 er den negative rente ændret til 0,75% og vi har ca. kr. 21.000,00. Der er et par enkelte ubetalte regninger, gravering og hjemmesiden.
Der kommer løbende småbeløb ind fra ølsalg og pant. Ligelededs et mindre beløb fraOK.
Eventuelt: Ved indmeldelse af nye medlemer efter 01.07. er kontigentet kun halv pris.
Ved indbydelse til div. spil-engagementer skal der fremover være en sidste tilmeldingsdato.
Næste møde: Den 25.11.2019 forberedelse til julefrokost
Den 06.01.2020 bestyrelsesmøde
Referant: Jette
___________________________________________________________________________


Bestyrelsesmøde den 15. august 2019

Til stede: Ervin, Leif, Torben, Anne og Jørgen Bo.
Afbud: Jette p.g.a. sygdom
Ad 1. Ervin orienterede om mødet med udvalget for Kultur-og turisme. De kom 13 personer, som Jørgen Bo og Ervin tog imod og orienterede lidt om Klubbens historie og petanquespillet. Vi fik bl.a. luftet at vi mangler lys.Derefter blev der spillet lidt petanque, som alle syntes var rigtig sjovt.
Ad 2 – enige om af doublemesterskaberne spilles efter ”Schweitzersysemet”
– julefrokosten flyttes til 14. december kl. 13:00
Ad 3. – besluttet at snorene bliver indtil videre.
– bane 6 renses senere.
Ad 4 Der købes en opslagstavle mere.
Ad 5. Oplysning om bankkonto skal stå på forsiden.
Ad 6. torben deltager i brugermøde i Hallen den 26/9.
Ad 7. Næste møde 30/9 kl. 10:00

____________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 20.06.2019

Til stede var: Ervin, Leif, Anne, Torben, Jørgen Bo og Jette
Helsingør Open – Vi fik aftalt hvem der gør hvad i forbindelse med engagementet. Ervin og Leif afmærker banerne dagen før og Anne og Jette handler hvad der skal købes ind til dagen samt diverse præmier.
Torben leverer øl og vand.
Aktivitetskalender – er OK
Indlæg i Helsingør Dagblad – Ervin sender til dagbladet i forb. med udvalgte engagementer
Hjemmeside – Jørgen ændrer dato for indbetaling af kontingent iht. vedtaget på vores generalforsamling
Royal Petanque – et godt engagement med et mindre overskud som tilgår klubben
Brugermøde – Ervin er desværre fraværende, så derfor  deltager Torben den 26.06.2019 i Helsingør Hallen.
Med hensyn til vores baner, indstilles det til at de afleveres i samme stand som de er modtaget
Næste møde – den 15.08.2019 kl. 10.00.
Vi aftalte at afholde bestyrelsesmøder ca. 1 uge før et indbudt engagement
Referant: Jette
____________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 09. maj 2019

Helsingør Open – Ervin havde undersøgt mulighederne for at afholde Helsingør Open i Snekkersten. Det ville blive noget besværligt at skulle afholde det i Snekkersten, både med hensyn til hjælpere og faciliteter. Jørgen Bo kom så med forslaget om at afholde en Helsingør Open Trippel-turnering på vores egne baner og det blev enstemmigt vedtaget til afholdelse den 30. juni 2019 med max. 18 hold.
HPH’s fremtid – vi må forvente at skulle være på vores nuværende baner nogle år endnu, vi forventer ingen ændringer og ej heller lys på banerne. Leif foreslog at ændre banerne til 3.90 m således at der kun skal være ½ meter fra grisen og til snoren. Det blev vedtaget.
Runde fødselsdage – Anne har indkøbt gaver til 3 fødselsdage i denne måned. Ervin vil overrække til Per og Leif vil overrække til Torben. Mht Åse vil vi afvente at hun kommer hjem fra ferie.
Aktivitetskalender -den skulle være OK i systemet og Ervin snakker med Allan mht. OK-cup kampene, datoer og hvor mange.
Indlæg i Helsingør Dagblad – det blev foreslået, at Ervin skulle tage kontakt i forbindelse med afholdelse af DPF turnering den 22. juni og måske få et indlæg om denne og andre turneringer.
Hjemmeside – Jørgen Bo retter indlægget med torsdagstræning således at der står hver torsdag aften fra 18.30 frem til den 01.09.2019. Ligeledes indsættes indbydelse til Helsingør Open og Jørgen Bo tager også kontakt til svenskerne med denne indbydelse. Samtidig indsættes tilmelding til single-turnering.
Eventuelt – turneringudvalget indkaldes før næste turnering som er single-turneringen.
Næste møde – den 20.06.2019
referant: Jette
_____________________________________________________________________

Generalforsamling den 13. marts 2019
kl. 18.00 i frivillighedscentret.

Formanden Jørgen Bo bød velkommen og Torben P blev valgt som dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Hans og Mogens blev mindet med 1 minuts stilhed.
Ved generalforsamlingen deltog 18 medlemmer og derudover var der 2 fuldmagter til brug for diverse afstemninger.
Til stemmeudvalg blev valgt: Connie, Nina og Tove – Referant: Jette P. Dagsordnen blev gennemgået og herefter fremlagde Jørgen Bo beretningen.
Vores DGI og DPF hold forbliver uændret. Herefter en del spørgsmål: Vibber- hvordan er fremtiden for vores baner. Det er der p.t. ingen der ved. Erwin: Også vedr. baner og hvad med medlemstilgang?
Torben H. vil kontakte kommunen og HSU ang. vores baner. Der var flere forslag til evt. medlemstilgang. Sander: Vi kunne kontakte Trelleborg som er startet som nu klub, måske en invitation til en turnering. Connie: Besøg på skolerne i de større klasse. Kjeld: hvad med annoncer i vore lokale Dagblad med invitation til nye medlemmer. Erwin vil gerne komme om torsdagen til træningskampe til nye og (gamle) medlemmer. Aktivitetsudvalget skal startes op. Kasseren fremlagde regnskabet det blev enstemmigt vedtaget. Budgettet blev taget til efterretning.
Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen forslag om ændring af vedtægt § 4 blev nedstemt. Ændring af § 12 blev godkendt.
Valg til bestyrelsen: Formanden Jørgen Bo var på valg og ønskede genvalg men foreslog Erwin som ny formand. Erwin blev valgt med 14 stemmer mod 6 til Jørgen Bo.
Erwin blev budt velkommen som ny formand. Torben H. ønskede genvalg til bestyrelsen og Connie blev foreslået som nyt medlem. Torben H. blev genvalgt med 12 stemmer mod 8 til Connie.
Nina blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, 2. suppleant Jørgen Bo.
Turneringsudvalg: Erwin og Vibber. Bane- og klubhusudvalg: Jørgen Bo, Erwin og Torben P. Aktivitetsudvalg: Jørgen Bo og Erwin Valg af 2 revisorer: Torben P. og Allan Eventuelt: Torben H. foreslog at vand og øl salg skulle ske gennem klubben (Torbens bagegerum) således at et evt. underskud kunne vendes til overskud. Referant: Jette Petersen

______________________________________________________________________________

Medlemsmøde den 18.09.2018

Til medlemsmødet var mødt 17 medlemmer, incl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen og Torben P. blev valgt til ordstyrer.
Der var en del diskussion angående petanqueregler og hvordan alle bliver bekendt med de rigtige regler.
Der blev enighed om, at Erwin udskriver korrekte regler fra DPF og Anne medbringer en mappe, således at vi har mappen i vores klubhus med reglerne, tilgængeligt for alle.
Med hensyn til vores baner vil der ikke ske store ændringer i nær fremtid. Vores økonomi er ikke til de store udskejelser.
Hvor vores baner ender med at være ved vi ikke endnu og der vil først ske noget omkring år 2021.
Vi får ikke lys på banerne, og derfor må DGI ændre starttidspunket til senest kl. 18.00 for vores turnerings-hjemmekampe, således at vi kan færdige inden det bliver for mørkt.

Referant: Jette Petersen
______________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde i HPK 24.07.2018 i vores klubhus

Ved mødet¸det deltog:  Jørgen-Bo, Leif, AnneTorben H. og Jette
P.1.  Bestyrelsen drøftede ansøgning om tilskud til
Bornholmerturen den 09.06.2018 for vores DPF-hold.
Bestyrelsen fandt ikke grundlag til betaling af en 3. bil.
Ansøgningen blev afvist af den samlede bestyrelse.
Der blev ikke drøftet yderligere på mødet.
Referent: Jette

______________________________________________________________________________

2. Ansøgning om Bornholmertur

______________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Vedr. ansøgning fra DPF-holdet modtaget tirsdag den 7. august 2018 efter færdigspillet tirsdagsturnering.
DPF holdet ansøger endnu engang om tilskud til DPF- turnering på Bornholm 9/06/2018.
Bestyrelsen udbeder sig en fyldestgørende forklaring på nødvendigheden af en tredje bil, når
vi har modtaget en sådan forklaring fra DPF-holdet, vil vi selvfølgelig behandle ansøgningen på ny.
Øvrige påstande i ansøgningen tager vi til efterretning, men vælger ikke at kommentere disse.
Vi undrer os over, at Danmarksserieholdet ikke forespurgte bestyrelsen, om muligheden for tilskud til en tredje bil i god tid inden kampen skulle afvikles.
Med venlig hilsen
bestyrelsen Helsingør Petanque klub

_______________________________________________________________________________________________________________

Referat af den 16. ordinære generalforsamling

Tirsdag den 27. marts kl. 18,00 i Frivillighedscentret

Ervin blev valgt som dirigent, og bekræftede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og alle 19 tilstedeværende havde indbetalt kontingent for 2018.
Anne blev valgt som referent, stemmetællere blev Torben P og Allan.
Formandens beretning (som kan ses på hjemmesiden) blev vedtaget med 18 stemmer for og 1 imod.

Efterfølgende spørgsmål til beretningen:
Ervin spørger ind til årets forpagtningsafgift og formandens svar er at vi går stille med det og som Lars påpeger er der ikke åbent i vores spilletider.
Der blev ligeledes stillet spørgsmål med hensyn til torsdags aftentræning og efterfølgende spil og Torben H. påpegede at vi har dårlig erfaring med træning, Lis og Ervin syntes, at hvis vi skal have nye medlemmer er torsdagstiden fin, Lars påpegede at bestyrelsen vil arbejde videre på sagen

Kassererens regnskab og budget for 2017 blev vedtaget

Efterfølgende spørgsmål til beretningen:

Ervin spørger ind til sponsorbeløbet som er det eneste beløb på regnskabet og kasserens svarer, at regnskabet kun er et papir der viser kassebeholdningen Vibber syntes at vi skal bruge af formuen, derefter blev der spurgt ind til betalingerne til DGI og DPF, der kommer ingen faktura og man skal bare betale og holdpriserne står på regnskabet.

Ervin spurgte ind til budgettet og ønskede at vide hvad kontingentet var for passive og junior medlemmer, svaret fra kasseren var, at der ikke havde været nogle i de sidste 5 år, Leif påpegede at det var første gang vi talte om det og at der ikke i Ervins tid ikke havde været fremført et sådan spørgsmål.

Lis spørger om vi skal flytte og svaret er, at der ikke vil ske noget før tidligst i 2020, vi beholder de 6 baner som vi har lige nu og der vil ikke komme lys på banerne.

Jette spørger ind til belægningen på banerne om de ikke kan ændres så de ligner andre baner, Leif svarer at en sådan belægning vil koste rigtig mange tusinde kroner og at vi så selv skal bearbejde det.

Valg af bestyrelse – på valg er: a. Kasserer (Torben H. ønsker ikke genvalg) + 2 bestyrelsesmedlemmer : (Leif villig til genvalg), (Lars ønsker ikke genvalg) .

Valgt til ny kasserer blev Anne Olsen for 2 år

Nye bestyrelsesmedlemmer blev: Jette Petersen ,  Leif for 2 år, Torben Hansen for 1 år.

Valg af to suppleanter Nuværende suppleant: Nina (villig til genvalg)

Valgt blev: Nina og Henrik

Valg af medlemmer til udvalg:
a. Turneringsudvalg Nuværende medlemmer: Ervin, Jørgen Bo, Vibber

Turneringsudvalget blev genvalgt

b. Bane- og klubhusudvalg Nuværende medlemmer: Jørgen Bo, Ervin, Torben P.
Bane og klubhusudvalget blev genvalgt

c. Aktivitetsudvalg Nuværende medlemmer: Jørgen Bo, Lars

Valgt blev Jørgen Bo og Vibber

Eventuelt:

Sander: i forbindelse med min hustru,s dødsfald har vi ikke holdt 1. minuts stilhed, Leif beklager på bestyrelsens vegne og vi holder 1. minuts stilhed.

Ervin spørger kasseren om vi har bestilt licenser til DPF, hvilket ikke er sket endnu og vi skal ligeledes huske 1 klublicens

Vibber spørger ind til vores formue og Leif orienterer om at medlemmernes årskontinget kun lige dækker den årlige drift.

Lars påpeger at DPF hold skal huske at stille op i klubtøj.

Debatten sluttede og Ervin takkede for god ro og orden samt takkede Torben for tiden som klubbens kasserer og formanden takkede for fremmøde.

____________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. februar 2018

På dagsorden var følgende emner:
1. Kontingentbetaling for 2018
2. Hold til turneringer 2018
3. Aktivitetskalenderen 2018
4. Nye medlemmer
5. Dato for generalforsamling
• Eventuelt

tilstede var: Jørgen Bo, Torben Hansen, Leif Lundø, Lars Durafour og Anne Olsen
Kasseren fortalte at der d.d. var 25 medlemmer der havde indbetalt kontingent for 2018 til d.d.
Derefter drøftede vi hold til 2018 turneringen og da alle har indbetalt kontingent så kan både DTP og DGI hold tilmeldes, når holdlederne er blevet adspurgt og har meldt ind. Ligeledes vil klubben købe 2 frilicenser
Aktivitetskalenderen er nu på plads, men skal lige justeres i forb. med bl.a. turneringen i Kongens Have og evt. andre aktiviteter.
Generalforsamlingen skal afholdes i Frivillighedscentret en af dagene den sidste uge i marts (vi kender datoen hurtigst muligt) og næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 20. marts. Derefter blev der bedt om at få rettet bestyrelsens navne til, således at det er tydeligt hvem der tegner bestyrelsen.
For at få tilgang af nye medlemmer havde Jørgen formuleret et forslag som følger vi inviterer nye og gamle medlemmer til petanque træning med start torsdag den 10 og søndag den 13. maj henholdsvis torsdag kl. 18,30 og søndag kl. 10,00. Jeg havde forestillet mig, at vi starter med træning og derefter spillede 2 kampe. De første 9 gange skulle være gratis for nye medlemmer. Vi skal markedsføre arrangementet på facebook, hjemmesiden og i aviserne. Han har talt med nogle yngre mennesker der gerne vil spille petanque. På bestyrelsens vegne Anne Olsen referent

________________________________________

Referat fra medlemsmøde søndag d. 24. sept. 2017

Formanden bød velkommen til de 13 medlemmer der var mødt op og gav samtidig ordet frit med ønske om et godt møde.

Debatten blev straks startet, der blev talt om modtagelsen af nye medlemmer, der blev foreslået at man kan sætte en ekstra træningsdag ind og Mogens vil gerne stille sig til rådighed for det, hvilket så vil medføre, at vi kan spille vores tirsdagsturnering på vanlig vis. Der blev ligeledes talt om, at hvis vi skal have en træner udefra kræver det tilmelding.

Snakken gik også om hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og at vi kan prøve på at få pressedækning så borgere i Helsingør også ved, at der findes en petanque klub i Helsingør.

Ligeledes kan vi henvende os til skolerne og invitere til en træningsdag som led i skolernes fritids/sports aktiviteter.

Samtidig var der enighed om at nye medlemmer ikke kan deltage i tirsdagsturneringen før en vis indsigt i spil og regler er opnået.

Igen blev der talt om anvendelse af OK-pengene, hvor der blev ønsket, at disse penge eller nogle af disse penge kunne gives som tilskud til befordring når der spilles udekampe, det var der bestemt ikke enighed om. Der blev også mindet om, at der er medlemmer som ikke der spiller på hold og deres kontingent er jo med til at betale udgifterne for holdspillerne.

Vi talte også om opførsel og omgangstone, vi skal huske at være mere tolerante og venlige overfor hinanden.

Mødet sluttede i god ro og orden

________________________________________

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2017.

Ang. opførsel i henhold til § 3 og 16
Tilstede: Jørgen Bo, Torben Hansen, Lars Durafour og Anne Olsen
Sagen drejer sig om grim talemåde over for et medlem og derfor ser vi os nødsaget
til give en advarsel, hvor vi henstiller til anstændig og ordentlig opførsel jævnfør § 3 og 16.
Vedtaget af bestyrelsesmedlemmerne:
Jørgen Bo, Torben Hansen, Lars Durafour og Anne Olsen

________________________________________

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juni kl. 11,30

Dagsorden: Opførsel m.m. i henhold til paragraf 3 og 16

Til stede var: Jørgen Bo, Torben Hansen, Lis Nielsen, Leif Lundø og Anne Olsen

Sagen drejer sig om grim talemåde over for modstandere og medlemmer, det er sket flere gange og nu ser vi os nødsaget til at give en advarsel, hvori vi henstiller til en anstændig og ordentlig opførsel jævnfør paragraf 3 og 16.

Vedtaget af en enig bestyrelse

___________________________________________________________________________________________

Referat af den 15. ordinære generalforsamling

Søndag den 19. marts kl. 12,00 2017 i Frivillighedscentret
Referat:

Lars blev valgt som dirigent

Anne blev valgt som referent, Jette og Tove som stemmetællere

Ervin gør opmærksom på at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke er opstillet efter vedtægterne, Jørgen Bo beklager fejlen

Formanden fremlagde sin beretning for 2016, /som også kan læses på vores hjemmeside) vi holdt 1 minuts stilhed til ære for Verner, s minde.

Kasseren fremlagde sit reviderede og godkendte regnskab for 2016 og budget for 2017, som begge blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag
Der blev spurgt ind dato for Helsingør Open 2017, men denne kunne ikke på nuværende tidspunkt oplyses. Endvidere blev der spurgt ind til aktiviteterne, formanden oplyste at aktivitetskalenderen ligger på hjemmesiden.

Valg til bestyrelse på valg er:
Jørgen Bo villig til genvalg – valgt for 2 år
Lis Nielsen villig til genvalg – valgt for 2 år
Lars Durafour som ikke ønskede genvalg, Anne Olsen blev valgt for 1 år

Valg som bestyrelsessuppleanter er:
Anne Olsen bliver afløst af Lars Durafour
Nina Schougaard villig til genvalg – valgt

Valg af 2 revisorer:
Allan Brinch villig til genvalg – valgt
Torben Petersen villig til genvalg
Revisorsuppleant blev Lars Durafour

Valg af medlemmer til udvalg:
Turneringsudvalg:
Jørgen Bo, Ervin og Vibber
Bane og klubhusudvalg:
Jørgen Bo, Ervin og Torben Petersen
Aktivitetsudvalg:
Jørgen Bo, Lis Nielsen, Lars Durafour

Eventuelt
Under dette sidste punkt på dagsordenen blev der livlig debat, som spændte over mange emner bl.a.:

Grus på banerne og hvilke baner der skal belægges med hvilken grus eller andet materiale.
Før der bestilles grus skal der være en bindende liste med hvilke medlemmer der stiller op til dette arbejde.

Proppenge blev også debatteret livligt igen, selvom der havde fundet en afstemning sted, hvor det blev til et ja til at betale. Det blev igen oplyst, at vi kan opsige denne aftale med 1 måneds varsel, men det vil så betyde at vi absolut ikke må medbringe mad og drikke,ej heller til kampe/stævner.
Bestyrelsen udtrykte skuffelse over at denne debat stadig fortsætter.

De nye regler skal vi lige kalde til samling for at gennemgå, så vi ikke skal kives over dette når vi spiller, der mindes også om, at de nye regler ligger på hjemmesiden.

Sidst blev der talt lidt om det nye klubtøj som alle medlemmerne kan købe til en fornuftig pris.

Formandens beretning 2017

I september valgte både Connie og  Ervin at trække sig fra bestyrelsen, så i oktober blev nødt til at holde en ekstraordinær generalforsamling og ved den lejlighed valgte Inger også at trække sig for bestyrelsen og jeg blev konstitueret formand og Lars og Lis Nielsen blev konstitueret bestyrelsesmedlemmer. Anne og Nina blev konstitueret suppleanter.

Her i vinteren har vi haft en del aktiviteter bl.a. har vi været i Fredensborg og spille Halloween og Juleturnering, vi var ca. 10 medlemmer fra os der deltog i turneringerne, og det har resulteret i at vi har inviteret Tributor til vores Påske- og Strandturnering.
Til tirsdagsturneringen har vi spillet hele vinteren og vi har været mellem 7 til 16 medlemmer der har trodset slud, regn, blæst og kulde og mødt op. Om søndagen tror jeg kun at der har været en spilledag vi ikke har spillet.
Medlemsmæssigt er vi gået lidt tilbage i forhold til sidste år, vi er foreløbig 30 betalende, vi er nok ikke så gode til at reklamere for vores klub, så det er nok en ting vi skal gøre bedre. Så vi kan få nogle nye medlemmer.
Så har vi desværre mistet en af vore medlemmer Werner, der døde.
Vi har det samme antal DGI og DPF hold som sidste sæson.
Leif og Torben har været til møde ang. den nye fodboldarena og de har fået at vide at der først vil ske noget med vores baner i 2021. Vi regner med at vi har holde Helsingør Open, da de først starter i august med at grave de grusbaner op, vi plejer at holde H.O.
Til sidst vil jeg sige tak til formanden og de bestyrelsesmedlemmer der har valgt at trække sig for det arbejde, de har gjort for klubben.
Vi har i år haft et indbrud og det var natten mellem onsdag og torsdag, bommen var skruet af og døren brækket op, der blev stjålet sodavand, men øl og penge var ikke rørt, vi skal nok ikke have noget at værdi i klubhuset for fremtiden. Så i skal selv have drikkevare med. Leif og jeg har nødtørstigt ordnet låsen.

M.v.hilsen
Jørgen Bo, konstitueret formand

_________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.2 2017

Mødet startede med at tale om planerne om vores fremtidige placering af vores baner og hus, men vi blev enige om at vi vil vente til brugermødet d. 2. marts før yderligere tale. Leif og Torben deltager I brugermødet.
Derefter gernnemgik vi aktivitetskalenderen, der ligger på hjemmesiden og rettede datoer o.s.v.
Flere medlemmer har efterspurgt klubtøj med logo på, Jørgen Bo undersøger muligheder for klubtøj med logo til en rimelig pris.
Torben oplyste om at han havde tilmeldt DGI holdene og DPF holdet.
Mødedeltagere:
Jørgen Bo, Torben H., Leif, Lis N., Nina (suppleant for Lars).

_________________________________________________________________

Ektraordinær generalforsamling d. 1.10. 2016

Lars blev valgt som dirigent, han oplyste at generalforsamlingen var rettidiget indvarslet.
Ervin, Inger og Connie har valgt at forlade bestyrelsen.
Bestyrelsen indstillede Lars Durafour og Lis Nielsen til bestyrelsen og Nina og Anne som suppleanter. De blev alle valgt.

Under eventuelt:
Torben har haft møde med Flemming Bech om grus på banerne, her blev det aftalt at der ikke sker noget før til foråret.

Vibber stillede spørgsmål om DGI og DPF hold til næste år.
Torben svarede at vi først skal tilmelde hold til marts, så vi må vente til at se hvor mange der ønsker at deltage i turneringerne til næste år.

Lars har kontaktet Jan Ryberg ang. om at det er korrekt at Cafe Hanne har udskænkningen af mad og drikkevarer på udendørsarealerne, Jan Ryberg vil tage spørgsmålet med til idrætsudvalget.

Leif oplyste at Cafe Hanne har kontrakt på serveringen både inde og ude på hallens område. Hvis vi havde nægtet at betale ’’proppenge’’, havde Helsingør Hallen krævet at vi skulle betale husleje.

Leif oplyste endvidere at Flemming Bech skal have møde med de øvrige klubber ang. ’’proppenge’’ da han mente at nogle klubberne ikke havde orienteret deres medlemmer ordentligt om aftalen med Cafe Hanne.

Allan roste Ervins indsats for klubben, det var der stor enighed om.

PBV
Jørgen Bo

_________________________________________________________________

[gview file=”

Bestyrelsesmøde afholdt den 21.10.2016

Tilstede: Leif, Inger, Jørgen Bo, Leif

P.g.a.  Connie,  Ervin, Lis og Inger har valgt forlade bestyrelsen,  besluttede vi på bestyrelsesmødet at vi vil indkalde til ekstraordinær general forsamling, hvor vi skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter.

P.b.v
Jørgen Bo

_________________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18.10.2016

Tilstede: Leif, Inger, Jørgen Bo, Leif

Bestyrelsen afholdte ekstraordinær generalforsamling 18/10-2016 med et punkt på dagsordenen: Betaling af proppenge til Cafe Hanne, der var fremmødt 23 medlemmer og 5 af dem havde fuldmagter med. 17 stemte for, 11 imod proppenge, derfor er det besluttet at Leif og Torben kontakter Cafe Hanne.

_________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 10.5.2016

Tilstede: Ervin, Jørgen Bo, Connie, Leif, Torben

Evaluering af Helsingør Open
Her lidt småobservatoiner:
Helsingør Open forløb fint, og uden de store helt problemer. Dog var der lidt panik omkring resultaterne til indberetning i systemet. De blev dog løst på allerbedste vis. Næste år, vil vi lave om på kampsedlerne, så holdene selv får dem med ud på banerne, og selv skriver resultaterne. Næste år vil vi opkræve deltagergebyr sammen med tilmeldingen, da dette vil lette administrationen, og samtidig har man ikke så mange penge liggende på stedet.Måske vil vi prøve at sælge kaffe og morgenbrød, da flere efterspurgte dette.Der skal indkøbes flere kildevand, da dette også var efterspurgt. Endvidere skal vi passe på med at indkøbe så meget mad, for det bliver ikke solgt, og så er fortjenesten ikke så stor.

Hold og reserver under DPF
Da klubben er nødt til at anvende reservespillere gennem SLT-turneringen, har det været kutyme, at klubben betalte reservespillerens licens. Dette kan godt beløbe sig til et større beløb pr. år, og der kunne ikke mere købes dagslicenser. Connie ville prøve at finde en anden løsning på udfordringen, ved at forhøre sig i DPF, om man ikke kunne købe en års-licens som alle reserver kunne anvende, dog ikke på én gang. Det var dog ikke nødvendigt at henvende sig til

DPF, da nedenstående stod så fint i Klubmappen:

§ 11: Fri-licens.
En fri-licens kan købes via hjemmesiden: www.petanque.dk, benyt knappen i højre side ”DPF  tilmeldinger og betalinger”.
En klub kan bruge 2 fri-licenser pr. år. Den kan benyttes i Al Bank SLT, vinterturneringen og ranglisteturneringer.Hvis en klub ikke kan stille hold, kan klubben gøre brug af en fri-licens. Fri-licensen kan bruges til én spiller, men kan sættes i spil flere gange om året til forskellige spillere. Klubmappens regler er også gældende for alle som spiller på fri-licens. Fri-licenser kan købes efter behov og kan kun købes af klubberne.
Hvis fri-licensen bruges i VT eller SLT skal spilleren være medlem af den pågældende klub, dette er ikke gældende til ranglisteturneringer, dog skal spilleren her være på hold med en spiller der har personlig licens, fri-licensen kan ikke benyttes i single.
Ved køb skal der oplyses klubbens navn samt om det er nr. 1 eller nr. 2 man køber. Fri-licensen koster 230 kr. pr. stk.

Altså har vi mulighed for t indkøbe max. 2 fri-licenser pr. år, hvis det skulle blive aktuelt. De reserver der har lånt klubtøj, og som ikke ønsker at blive ”brugt” som reserver, skal overdrage klubtøjet til anden reserve. For en god ordens skyld; alt klubtøj er klubben ejendom!

Træning
Torsdagstræningen vil blive genoptages igen. Form og omfang drøftes i spillerudvalget, og udmeldes herefter.

Brugermøde i Hallen
Den 14. juni afholdt hallen deres ½ årlige brugermøde, hvor Connie deltog. Der var præsentation af de nye forpagtere, samt ultrakort orientering fra Hallen omkring det ny stadion. De nye forpagtere fremkom med en række tilbud/event i 2016/2017, samt div. tilbud til klubberne vedr. køb af forplejning og drikkevarer. Hallens ledelse gjorde meget ud af, at alle klubber skal bakke op om de nye forpagtere, og ikke selv medbringe div. mad og drikke.
Der var spørgsmål til, hvilke sanktioner der ville være, hvis ikke dette blev overholdt. Hertil svarede Hans Henrik Schmidt, at i værste fald kunne klubberne bortvises, men at man ikke håbede at skulle komme dertil.

Café Hanne far ferielukket i hele juli måned!
Der blev spurgt til lys på vores baner, men hertil var svaret, at det blev ikke før endelig placering af klubben på det nye stadion var kendt.

Referat fra mødet er i skrivende stund ikke modtaget, men vil være at finde i vores Klubmappe senere.

SLT-afvikling
Klubben er vært til årets sidste turnering, som afholdes på grusbanen den 13. august 2016.
Ervin sørger for reservation af banen, samt at de lige bliver trukket over med maskinen.

Eventuelt
Nu er huset færdigt, og kan nu tages i brug. Vi skal dog være opmærksomme på, at der ikke kommer nogen og gør rent efter os! Hver bruger af huset må således selv, eller i samarbejde rydde op og feje efter sig mm efter brug.
Der vil blive ophængt en ”husorden” – Connie sørger for dette.
Der blev drøftet indkøb af evt. støvsuger, men alle var enige om, at en god kost, og nogle andre måtter kunne gøre det.
Der blev ligeledes drøftet indkøb af nogle knager til tøj mm, samt placering af disse, og der var flere forslag herom. Vi besluttede at dette var Bane- og Klubhusudvalgets opgave, som også i samme moment skal aftale hvornår bestilling af grus kan foregå, samt udlægning af samme.
Udvalget opfodres til at indkalde til snarligt møde.

Torben har udsendt ny medlemsliste, og Jørgen Bo ajourfører hjemmesiden med denne.

Næste møde: 2. august

PBV

Connie
________________________________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23.3.2016

Tilstede: Ervin, Jørgen Bo, Torben, Connie, Inger (suppleant for Leif)

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Leif blev valgt til bestyrelsen, og Inger og Lis C. som suppleanter. Velkommen til jer.
Konstituering af bestyrelsen
Jf. vedtægternes § 11, konstituerede bestyrelsen sig således:
Næstformand: Connie
Sekretær: Connie

Medlemsmøde er fastsat til den 20/9 2016 kl. 18.00 i Frivilligcentret – Ervin Booker lokale.
Generalforsamlingen for 2017 er fastsat til den 28/3 2017 – Ervin Booker lokale.
Generalforsamlingen
Referat for Generalforsamlingen er udsendt, og i skrivende stund, er tidshorisonten på levering af klubhus, rykket til den 28/4 2016.
Jørgen Bo lægger referatet på hjemmesiden.
Bane- og klubhusudvalg: Ervin indkalder til møde den 19/4 2016
Turneringsudvalg: Ervin indkalder til møde den 6/4 2016
1. møde omhandler tilrettelæggelse af OK-cup, som nu skal spilles med fast makker.
Gennemgang af aktivitetskalender
Flere DGI-hold har sammenfald af datoer, og nogle er forsøgt ændret. Kalenderen lægges på hjemmesiden nu, og endelig version tilrettes snarest.
Møde med udviklingskonsulent fra DPF
På næste bestyrelsesmøde drøftes anbefalingerne fra DPF, Kenneth Dreyer. Medbring referat fra Kenneth!
Eventuelt
Jørgen Bo har haft kontakt med Fredensborg Petanque, ang. evt. køb af deres store telt, samt stole. Jørgen undersøger nærmere mht til pris mm.
Spillertøj til DS-holdet – Connie undersøger mulighederne mht pris mm.
Torben understregede kraftigt, at spillerne til DS, snarest får indbetalt sin Licens til Klubbens konto, da de er indkøbt og betalt af klubben.
Pbv
Connie

______________________________________________________________________________________________

Referat af 14. ordinære Generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 18.00 i Frivillighedscentret

1. Lars blev valgt som dirigent

2.  Connie var referent og Torben P. og Nina var stemmetællere

3. Formandens fremlagde sin beretning for 2015, hvor han bl.a fortalte om placeringerne vedr. DGI- og DPF holdene, samt div. omkring nedbrænding af vores klubhus.

Beretningen udsendes separat.

Torben H. meddelte at der var bestilt et nyt hus, Gotland 19, til levering den 21. april 2016.

4.  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

5.  Kassereren fremlagde budget for 2016 vedr. fastsættelse af kontingent, som forbliver uændret. Budgettet blev godkendt.

6.  Der var indkommet 2 forslag:

a. Nedsættelse af kontingent: – forslaget blev trukket tilbage, da et flertal af

b. Klubtøj til klubbens medlemmer med tilskud: Forslaget blev trukket tilbage, da bestyrelsen ikke mente at der var belæg herfor, og at vi ikke på nuværende tidspunkt vidste hvor mange penge der skulle bruges i fremtiden til hus, baner mm. der ikke var taget en generel beslutning i bestyrelsen vedr. dette, og at det var en fejl at der var kommet meddelelse ud på hjemmesiden.

7. Ervin informerede om at det beløb vi havde fået fra HSU til lys, var gået tilbage til kommunen, da vi ikke kunne anvende det inden udgangen af 2015. Vi kunne søge igen.

8.  Aktivitetskalenderen er under udarbejdelse, og vil komme på hjemmesiden efter næste

bestyrelsesmøde, der afholdes den 4. april.

9.  Valg til bestyrelsen – på valg er:

a. Torben Hansen, Kasserer – villig til genvalg

b. Lars Durafour, Bestyrelsesmedlem – ønsker ikke genvalg

c. Jørgen Bo Wind, Bestyrelsesmedlem – villig til genvalg

Torben blev genvalgt

Der var 3 medlemmer der ønskede en plads i bestyrelsen, og der var 2 pladser:

Inger og Leif, og da Jørgen Bo også var på valg, skulle alle 3 i spil.

Ved skriftlig afstemning blev Jørgen Bo og Leif valgt til bestyrelsen.

______________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23.3.2015

Tilstede: Ervin, Jørgen Bo, Torben, Lars, Connie (referent)
Generalforsamlingen
Regnskab og budget blev drøftet. Mht tilskud til kørsel o.lign. ved kvalificeringer mm, tages op i bestyrelsen fra gang til gang.
Indkomne forslag:
1. Vedtægtsændringer justeret, og udsendes
2. Kontingentforhøjelse til 350,00 kr. for 2016 under forudsætning af at vi får en stor regning på lysanlæg.
Jørgen Bo/Torben sørger for nøgle og forplejning.
Opsamling fra tidligere bestyrelsesmøder
Stålcontainer – vi ønsker stadig at få en, så Ervin taler med Hallen herom.
Lysanlæg – Der er bevilget midler fra HSU, og der skal nedsættes et lysudvalg.
Beklædning til DS-holdet – Connie har fundet jakker, og undersøger nærmere hos forhandleren.
Midler fra Nordea-fonden – Vi skal have et CVR.nr. (har vi det) Torben undersøger. Når det er på plads vil Ervin søge om yderligere tilskud til lysanlæg.
Gennemgang af aktivitetskalender
Helsingør Open er programsat til den 31. maj 2015.
Mix-double er indføjet som et nyt klubmesterskab.
DGI – sæson 2015
Der er tilmeldt 3 kvartetter og 3 sekstetter. Se holdoversigter her: Holdoversigt DGI
Jørgen Bo og Torben deltog i DGI-mødet i Hillerød, men der var ikke noget at berette.
I skrivende stund er der endnu ikke kommet spilledatoer ud.
DPF – sæson 2015
Der er tilmeldt 1 hold til Danmarksserien. Vi ligger i pulje 3 se her: DK3
I år er der ikke tilmeldt hold til Veteranturneringen. Grunden er, at det er svært at samle spillere hertil.
Diverse
Jørgen Bo og Torben deltog i mødet med Spar Nord, men der var intet at berette. Petanquesporten er ikke så attraktiv i disse kredse.
Møde med udviklingskonsulent fra DPF
Kenneth Dreyer fra DPF fortalte om de nye tiltag. Bl.a klubudvikling, status og fremtid i Helsingør, træneruddannelse og frivillighedsstrategi.
Det var et givtigt møde, og emnerne skal vi arbejde videre med.
Her kan I læse mere om tiltaget fra DPF: Udviklingskonsulent
Pbv
Connie

Referat af 13. ordinære Generalforsamling


mandag den 30. marts 2015 kl. 18.00 i Frivilligcentret
Referat

 1. Valg af dirigent – Sandor
 2. Valg af referent og stemmetællere – Connie – Benny & Vibber
 3. Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg – Vedlægges referatet
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – Regnskab godkendt
 5. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent – Budget godkendt
 6. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden/sekretæren i hænde senest 19. marts, jf vedtægterne §7.
 1. Justering/ændring af klubbens vedtægter.                                                      Forslag til §11 ”suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder” vedtoges ikke, så oprindelig vedtægt bibeholdes  ”suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret” Øvrige rettelser vedtoges. Vedtægter tilrettet og vedlagt.
 2. Kontingentstigning for 2016 til 350,- kr./årligt. Under forudsætning af at vi får en for stor regning i.f.m etablering af lysanlæg på banerne. – Vedtaget
 1. Valg af bestyrelse – på valg er:
  1. Ervin Cortsen, formand – villig til genvalg.                                                         Ervin fortsætter, men gjorde opmærksom på at det absolut var sidste periode
  2. Connie Nyborg, sekretær – villig til genvalg. Connie fortsætter                                   
 2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Else Marie Øland – villig til genvalg? Else Marie fortsætter
  2. Margit Jensen – villig til genvalg?                                                                        Margit Jensen var ikke til stede, så Margit Von Elling blev valgt som ny suppleant
 3. Valg af 2 revisorer
  a. Benny Cortsen – villig til genvalg. Benny fortsætter
  b. Torben Petersen – villig til genvalg? Torben fortsætter
 4. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. Allan Brinch – villig til genvalg? Allan fortsætter
 5. Valg af medlemmer til udvalg
  1. Turneringsudvalg
   Nuværende medlemmer: Ervin, Vibber, Per, Connie. Ingen ændring
  2. Bane- og klubhusudvalg
   Nuværende medlemmer: Lis, Vibber, Jørgen Bo. Ingen ændring
 1. Eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9.2.2014

Tilstede: Vibber, Jørgen Bo, Torben, Connie (referent) Fraværende: Ervin Holdtilmelding af hold sæson 2014 I 2014 repræsenteres klubben af følgende hold: DPF-regi Et hold til Danmarksserien – tilmelding senest den 1. april 2014 Holdleder: Ervin Et hold i Veteranturneringen – tilmelding senest den 1. april 2014 Holdleder: Jørgen Bo DGI-regiTo hold til 6-mandsturneringen – vi har et hold i A-rækken, og et hold i B-rækken. Holdleder A: Vibber Holdleder B: Connie Se ranglisten her: Rangliste 6-mands gruppe A-C To hold til 4-mandsturneringen – vi har et hold i A-rækken, og et hold i B-rækken. Holdleder A: Ervin Holdleder B: Torben Se ranglisten her: Rangliste 4-mands gruppe A-C Klik her for info 2014: Landsdelsturnering 2014 for 4 og 6 mandshold Turneringen skydes i gang i uge 17, men DGI inviterer de respektive holdledere for nærmere info. Torben tilmelder og betaler for alle hold, samt bestilling af Licens til spillerne på Danmarksserie- holdet. Det er bestyrelsens ønske, at flere medlemmer vil melde sig til holdspil. §18 midler Jfr. Frivillighedscentrets nyhedsbrev af februar 2014: Puljen kan søges til frivilligt socialt arbejde, som er forankret i Helsingør Kommune. Foreninger, netværk, rådgivninger, væresteder, sociale cafeer, besøgsvenner- og aflastningstjenester kan søge, til etablering af nye aktiviteter samt udvikling og styrkelse af eksisterende aktiviteter. Frist for ansøgning er den 15. februar 2014. Bestyrelsen drøftede hvilke aktiviteter Helsingør Petanque Klub kunne ansøge om midler til. Det er bl.a.:

 • 8-fods stålcontainer
 • EL-installation i klubhuset
 • Etablering af lysanlæg ved banerne

Connie undersøger mulighederne, og indhenter ansøgningsskema. I skrivende stund er ovenstående indhentet, men vi skal oplyse flg.: Foreningens samlede økonomi. (Oplysning om budget, herunder indtægtsgivende forhold som f.eks. egenbetaling for deltagelse, medlemskontingent, tilskud fra Hovedkontoret o. lign.) Forhåndsudfyldt skema afleveres til Torben, som på påfører resten. Se her hvilke beløb, og til hvem der blev bevilget midler til i 2013 Nyt Logo Der er udtrykt ønske om at vi får et nyt logo til klubben. Vi hedder i dag HPK2003, men ingen ved hvad det står for. Så i stedet er ønsket at hedde ”Helsingør Petanqueklub” Jørgen Bo arbejder videre med dette. Tøj til DS-holdet Bestyrelsen drøftede muligheden for at klubben indkøber trøjer og jakker til spillerne på Danmarksserie-holdet. Da det er et krav fra DPF, at spillerne skal være ens påklædt. Da vi også spiller i den kolde tid, er vi nødt til at have varme ens jakker. Drøftelsen genoptages når hele bestyrelsen er samlet. Se regler i DPF Klubmappe afsnit 01-01 §10. Aktivitetskalender Vi skal gang med at planlægge årets aktiviteter, så udkast til aktivitetskalenderen efterlyses. Ervin er sikkert startet, så når han er klar, sendes den til bestyrelsen, og Connie færdiggør den, hvorefter Jørgen Bo lægger den på hjemmesiden. Container Ansøgning om stålcontainer er godkendt, og skal opsættes ved siden af vores klubhus. Torben taler med Hallen i uge 8 om at fjerne grusbunken der ligger i vejen. Udgiften til containeren forsøgt indhentet af §18 midler (se andetsteds). DIV. Klik på nedenstående link, og se lidt Petanque JEG VIL VÆRE VERDENS BEDSTE!” og andre petanqueindslag Pbv Connie ______________________________________________________________________ “Når man er en bjørn med en meget lille forstand, og man giver sig til at finde på ideer, så opdager man undertiden, at en ide, som er meget god inde i en, er helt anderledes, når den kommer frem for dagens lys, og andre giver sig til at se på den.” – Peter Plys

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24.9.2013

Tilstede: Ervin, Vibber, Jørgen Bo, Torben, Connie (referent) 10 års jubilæum Klubben har 10 års jubilæum den 23. oktober 2013, og det fejres med en lille intern jubilæumsturnering, lørdag den 26. oktober 2013 kl. 14.00 på banerne. Det bliver en turnering over 3 runder med skiftende makkere, og efter spillet vil klubben være vært med mad og drikke, og til dette har vi lejet HSOK’s lokaler. Jørgen Bo sørger for invitationen. DGI Den 25. februar 2014, er der møde for holdlederne for de respektive hold i DGI-regi vi måtte ønske at tilmelde til sæson 2014. Vi har pt 4 hold, men ser gerne at flere har lyst til at danne sig et hold enten som 4-mands eller 6-mands. Det samme gælder for vinterturneringen, hvor vi i sæson 12/13 deltog med 1 hold.  Nærmere information om tid og sted følger. Turneringspræmier Der har været flere tilkendegivelser vedr. turneringsafgiften var for høj, og præmierne var for fedtede. Til dette vedtog bestyrelsen enstemmigt, at størstedelen af turneringsafgiften skal gå til præmier. Således besluttedes det, at vi til vores interne mesterskaber genindførte, at 1.pladsen får 3 fl. Vin, 2.pladsen får 2 fl. Vin, og 1 fl. Vin til 3.pladsen. OK-cuppen er friholdt fra ovenstående. Endvidere besluttede vi, at for at få et større sammenhold ved disse turneringer, at genindføre fælles frokostpause, således at alle spiser på samme tid. Et forslag er, at vi f.eks på skift købte brød og pålæg, og udgiften deltes på dagen. Jørgen Bo meldte sig som den første. Interne mesterskaber Vores mesterskaber i single, double og triple fordeles i 2014 over en større del af året, og vi forsøger at passe dem ind i aktivitetskalenderen, så singlen vil ligge maj, doublen i juni/juli og triplen i september. Aktivitetskalender Ervin påbegynder indskrivningen af de turneringer der skal afholdes i 2014. Bestyrelsen supplerer, og Connie færdiggør kalenderen til udsendelse. Der var enighed om, at aktiviteterne så vidt det er muligt, ikke kan/skal flyttes når først de er programlagt. Container Hos Helsingør Kommune er der ansøgt om tilladelse til opstilling af en container nær klubhuset, og vi afventer svar. HSU Da klubben nu er medlem af HSU (Helsingør Sports Union), aftaltes det at ansøge om tilskud til overtøj, til de spillere der er tilmeldt vinterturneringen. Connie undersøger muligheden. Pbv Connie

Den 2.8.2012

Hermed lidt nyt og gammelt. Vedligeholdelse af banerne fandt som bekendt sted søndag den 12. august. 15 dynamiske medlemmer var mødt op og udførte et flot stykke arbejde, så banerne nu er i rigtig god stand. Specielt var nogle glade for bane 6, som var blevet renset for de større sten. Efter spillet, kunne vi nyde 1 forfriskning og diverse grillmad. En rigtig god dag, som kun kan fremme sammenholdet i klubben. På mødet blev aftalt enhedspris på øl og vand til 7 kr. Torben og jeg er blevet enige om, at kaffen i en periode er gratis, da jeg har nappet en del gamle varer i Netto, som belønnes med 1 pose kaffe. Vi blev enige om en formel for afvikling af klubmesterskaber, især vil vi sørge for, at der er præmier til flere del- tagere end normalt. Kulturnatten bliver uden vores deltagelse. Frivillighedscentret kan vi bruge til generalforsamlinger, medlemsmøder m.v. Torben og Jørgen Bo vil undersøge muligheden for indenden dørs petanque ved Kronborg i vinterhalvåret. For at blive medlem af HSU, skal de have kopi af referat fra stiftende generalforsamling. Det virker en smule bureaukratisk, men Ervin vil i forbindelse med andre sager, han skal drøfte med Flemming Beck, se om vi kan blive medlem uden disse formalia. Det må nok kunne lade sig gøre. Det var vist det vigtigste, hilsen Allan.

Den 25.6.2012

Deltagere var, Ervin, Jørgen Bo, Torben og Allan.
Ervin oplyste, at årets Kulturnat skulle afholdes i mørke, det er der som regel om natten, derfor ikke aktuelt for os.
Evaluering af Helsingør Open. Der var heldigvis ikke noget at komme efter. Fremtidig vil vi fritage Ervin for indsamling og opbevaring af præmier.
Vi vil overveje, om vi fremtidig skal spille efter Schweizersystem, eller måske en afart af systemet. Vi kunne også, som nogle ønsker, spille på faste baner, det kræver naturligvis, at vi forinden skaffer det fornødne, materiale som en sådan ændring kræver.
Uge 34 spilles en afdeling af formiddagspetanque, vil vil benytte lejligheden til at studere, hvordan en sådan turneringsafd. forløber.
Afvikling af klubmesterskaber gøres afhængig af antal tilmeldte.
Nordsjælland Open afvikles den 1. september.
Harald nyborg sælger 2 bænke og 1 stol for 547,00 kr., vi køber 2 sæt.
Vi vil overveje at købe 1 solidt telt og ekstra pløkke.
Vi undersøger, hvad en 10 fods container til opbevaring af værdigenstande koster.
Torben har et skab, der kan anvendes til service, m.v.
Slut, kl. 19.50, Allan.